FAQs Complain Problems

प्रकाश ओली

ईमेल: 
ito.trivenimunrukum@gmail.com
फोन: 
9803039237

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?

वडा पदाधिकारी