FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१. निवेदनपत्र / फिरादपत्र / प्रतिउत्तरपत्र

२. जन्मदर्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि

३. विवाहदर्ता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि

४. नागरिकता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि

५. २ वटा पासपाेर्ट साइजकाे फाेटाे

६. कानून बमाेजिम बुझाउनुपर्ने अदालती शुल्क तथा दस्तुर

१. प्राविधिक मूल्याङ्कन ।

२. कार्य सम्पन्न भएकाे संस्था वा उपभाेक्ता काे निर्णय।

३. अाम भेला गरी सार्वजनिक परिक्षण काे निर्णय ।

४. गा.पा.अनुगमन समितिकाे अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस ।

५. प्राविधिककाे कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ।

६. रू २०,०००। (विस हजार भन्दा बढी खर्च भए भ्याँटविल।

७. वडा कार्यालयबाट अनुगमन गरी कामसम्पन्न भएकाे सिफारिस।

८. डाेजर वा एक्साभेटर प्रयाेग भए काेटेशन ३ गाेटाकाे ।

९. भुक्तानी पाउँ भन्ने निवेदन।

१. अामभेला काे निर्णय(एक जना जनप्रतिनिधि काे राेहबरमा)

   क. उपभाेक्ता समिति गठन

   ख. सम्झाैता गर्ने निर्णय

   ग. खाता संचालन गर्ने निर्णय

२. संस्था वा उपभाेक्ता समिति दर्ता प्रमाणपत्र

३. संस्था वा उपभाेक्ता समिति का पदाधिकारीहरूकाे नागरिकताकाे प्रतिलिपि

४. संस्था वा उपभाेक्ता समिति काे छाप

५. लागत इस्टमेट

६.वडा कार्यालयकाे सिफारिस 

७. सम्झाैता गरी पाउँ भन्ने निवेदन

Poll

तपाइहरूलाइ गाउँपालिका बाट भइ गरेकाे काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह कस्ताे लागि राखेकाे छ ?